DISC-profil


Villed af gruppe på teambuilding

Kender du virkelig dine styrker og svagheder?

En DISC-profil kan give dig et evidensbaseret indblik i dit personlige handlingsmønster, og fremhæve hvordan du naturligt interagerer med omverdenen Med en forståelse af DISC-modellens fire hoveddimensioner får du en betydelig nøgle til at låse op for dit potentiale. Dine interpersonelle relationer og professionelle præstationer kan forvandles.

 

DISC-profilens grundelementer

I hjertet af DISC-modellen findes fire adfærdstyper repræsenteret ved bogstaverne: Dominans (D), Indflydelse (I), Stabilitet (S) og Omhyggelighed (C). Disse spejler din fundamentale tilgang til arbejde og samspil.

Hver type har særpræg, som tegner et klart billede af dine præferencer og motiver. Dominans er knyttet til kontrol og assertivitet, Indflydelse til socialitet og overtalelse, Stabilitet til tålmodighed og teamorientering, mens Omhyggelighed er forbundet med nøjagtighed og logisk tænkning.

Din unikke DISC-profil er et værktøj til selvindsigt og personlig udvikling. Via din profil kan du forstå, hvordan dine adfærdstræk påvirker interaktioner og beslutningsprocesser.

De fire personlighedstyper

DISC-modellen afdækker personlighedsdynamikker gennem fire distinkte personlighedstyper, hver med sit unikke sæt af adfærdspræferencer og motiver.

Viden om DISC-profilen muliggør målrettet kommunikation og styrker relationer, både professionelt og personligt.

Dominans er karakteriseret ved direkthed og resultatorientering, mens Indflydelse favner entusiasme og overbevisningsevne. Sammen former de den proaktive akse af DISC. Stabilitet og Omhyggelighed udgør den analytiske akse – tålmodighed og teamarbejde møder præcision og systematisk tilgang. Deres balance er essentiel for helhed og harmoni i gruppedynamikker.

DISC-konceptets historiske rødder

William Moulton Marston, en psykolog og forfatter, introducerede DISC-teorien i 1928. Marstons værk banede vejen for udviklingen af DISC som en adfærdsmodel.

 • William Moulton Marston udarbejdede de grundlæggende principper for DISC.
 • “Emotions of Normal People” er bogen, hvor Marston først præsenterede DISC-teorien.
 • Fire adfærdstyper blev identificeret: Dominans, Indflydelse, Stabilitet, og Omhyggelighed.
 • Carl Jung’s personlighedstyper havde en indflydelse på Marstons teorier.
 • Industrial Psychology blev området, hvor DISC første gang blev anvendt i praksis.

DISC-modellen har gennemgået flere forbedringer siden 1928.

Med tiden er DISC-profilen blevet en anerkendt metode for at identificere adfærdspræferencer og personlighedstræk.

 

DISC cirklen
DISC cirklen på dansk

Fordybelse i DISC-dimensionerne

Dominans dimensionen reflekterer individets tilbøjelighed til at styre og overskue udfordringer med en udpræget selvsikkerhed og beslutsomhed.

I Indflydelses dimensionen, udfoldes sociale evner og kommunikationens kunst, hvor interpersonelle relationer og overtalelsens kraft står i centrum for individets energiudladning og værdiskabelse.

Stabilitet er nøgleordet når vi dykker ned i den tredje dimension, der karakteriseres ved tålmodighed, pålidelighed og en støttende natur, som smøremiddel i enhver social maskineri.

 

Dominans – Din handlekraft

At forstå ens Dominans i DISC-modellen er centralt for at identificere ens egen handlekraft og lederskabstendenser. Denne dimension afspejler et menneskes evne til at tage kontrol og udøve indflydelse i både professionelle og private sammenhænge.

 1. Afgørende beslutningstagning: Personer med høj Dominans træffer beslutninger hurtigt og effektivt.
 2. Konkurrencementalitet: De har ofte en indre drivkraft til at udfordre status quo og konkurrere.
 3. Resultatorienteret tilgang: Deres fokus ligger på at opnå mål og at overkomme hindringer.
 4. Assertiv kommunikation: De kommunikerer selvsikkert og direkte, uden at vige tilbage for konfrontationer.
 5. Lederadferd: De naturlige lederevner kommer til udtryk gennem en evne til at motivere og lede andre.Med klar målsætning og et naturligt fokus på resultaterne, er Dominans kraften, der driver både personlig og faglig vækst.

Erkendelsen af egen Dominans kan altså være nøglen til at frigive et potentiale for ledelse og selvudvikling, der harmonerer med de mål, vi sætter for os selv i livet.

Indflydelse – Din sociale tilgang

Forstår du magien i din sociale tilstedeværelse? Indflydelse i DISC-modellen adresserer netop din evne til at påvirke, engagere og overbevise de mennesker, du omgiver dig med.

Med et flair for kommunikation og relationer er personer med en høj Indflydelse betegnelse ofte de, der binder sociale tråde sammen, skaber alliancer og netværker med lethed. Deres karisma og entusiasme er som en magnet, der tiltrækker og opretholder opmærksomhed.

Mennesker med Indflydelse skinner i roller, hvor interaktion og overbevisning er nøglen; de trives med at inspirere andre og får energi fra deltagelse og feedback. Denne kompetence til at kommunikere effektivt gør dem til ideelle formidlere og persuaders.

De bygger broer snarere end barrierer, og deres optimistiske tilgang kan være utrolig smittende. En høj Indflydelse kan fremme en kultur af åbenhed og samarbejde, hvor idéer blomstrer og fælles mål opnås med større lethed og glæde.

I en verden, der priser netværk og samarbejde højt, kan din Indflydelse-profil bane vejen for både professionel og personlig succes. Så kast dig ud i at forstå og udnytte dit sociale potentiale.

Stabilitet – Dit reaktionstempo

Evnen til at reagere med omtanke og ikke haste ind med beslutninger er en styrke hos personer med en høj Stabilitet i DISC-profilen. De fører roen med sig, et tempofyldt arbejdsmiljø kan have brug for, balancerende den ambitiøse iver med overvejelse.

Et langsommere reaktionstempo betyder ikke mangel på effektivitet. Det er snarere et tegn på grundighed og besindighed.

Den ro, disse personlighedstyper udstråler, skaber tit en beroligende effekt på deres omgivelser. Fastholdelsen af stabilitet (selv under pres) er en uvurderlig egenskab, når ustabilitet truer.

Dit reaktionstempo er også reflekterende af din evne til at foretage dybdegående analyser. Det giver mulighed for at indsamle diverse informationer før der træffes beslutninger, sikrende at hver vinkel er overvejet.

Stabiliteten i dit reaktionstempo kan særligt skinne igennem, når komplekse problemer kræver tålmodige og velovervejede løsninger. Evnen til ikke at lade sig ryste understøtter et arbejdsmiljø, hvor grundighed vægtes højere end hastværk.

Husk dog, at det er vigtigt at balancere dit behov for stabilitet med fleksibilitet. Lær at danse med forandringens rytmer og integrere dem i dit stabile fundament.

 

Anvendelsen af DISC i hverdagen

Forståelse og selvindsigt er uundværlige værktøjer i stræben efter personlig udvikling og effektiv kommunikation. DISC-profilen åbner op for en verden af muligheder for bedre selvforståelse.

I forbindelse med teamdynamikker giver DISC værdifulde indsigter omkring kollegers præferencer og adfærdsmønstre. Dette faciliterer en mere harmonisk samarbejdsatmosfære og øger den fælles produktivitet markant.

Anvendelse af DISC forbedrer ligeledes lederskabsgange ved at tilpasse kommunikations- og motivationsstrategier til de enkelte teammedlemmers personlighedsprofiler.

Forbedring af personlige relationer

Forbedring af personlige relationer starter med en grundig selvforståelse. DISC-profilen er et spejl, der reflekterer den måde, vi interagerer med verden omkring os.

 

 • Selvindsigt: Bliv bevidst om egne stærke sider og begrænsninger.
 • Empati: Lær at aflæse og respektere andres adfærdsstil.
 • Kommunikation: Juster din kommunikationsstil til at matche modtageren.
 • Konflikthåndtering: Brug DISC til at navigere uoverensstemmelser konstruktivt.
 • Tilpasning: Vær åben for at tilpasse egen adfærd for at fremme positive relationer.

 

Dygtighed i at navigere sociale landskaber bliver en naturlig konsekvens af at mestre DISC.

Gennem øget empati og justeret kommunikation skaber vi en resonans med andre, der transcenderer det overfladiske og skaber dybere, mere meningsfulde forbindelser.

Effektivitet i arbejdslivet

Forståelse af egen DISC-profil optimerer arbejdsdynamikken og fremmer effektivitet. Ved at kende til egne præferencer kan man bedre strukturere sin arbejdsdag og vælge opgaver, der matcher ens naturlige styrker.

Effektiv kommunikation i et team er afgørende for produktiviteten. Når du forstår dine kollegers DISC-profiler, kan du tilpasse din fremgangsmåde, hvilket reducerer misforståelser og øger arbejdsgruppens samlede output signifikant.

At arbejde ud fra sin DISC-profil betyder også, at man forebygger stress og udbrændthed. En arbejdskultur, der værdsætter og understøtter medarbejderes individuelle tilgange, skaber et mere robust og bæredygtigt arbejdsmiljø.

Integrationen af DISC i lederudvikling styrker lederes evne til at motivere og engagere deres medarbejdere på tværs af forskellige personlighedstyper. Det fører til øget trivsel, reduktion af personaleomsætning og en forbedring af virksomhedens bundlinje.

Endeligt sætter en dybdegående forståelse af DISC dig i stand til løbende at udvikle dine personlige effektivitetsstrategier. Du bliver mere agil og kan nemmere navigere i et konstant foranderligt arbejdsmarked.

Forstå og udvikl dig selv med DISC

At fordybe sig i DISC-modellen er at åbne døren til en verden af selvindsigt og personlig udvikling. Ved at genkende og forstå de adfærdsmønstre, som DISC-profilen afslører, kan du tage bevidste skridt mod at forfine dine kommunikationsevner, styrke relationer og optimere din arbejdsstil. Dette giver retning og klarhed i din personlige vækstrejse, og udruster dig med strategier til at udnytte dit fulde potentiale.

Når du begynder at anvende DISC’s visdom i dit daglige liv, bliver hver interaktion et læringsmoment. Du vil opleve, hvordan din forbedrede forståelse af forskellige adfærdstyper bidrager til mere effektive og harmoniske samarbejder. Både i professionelle sammenhænge og i privatlivet åbner DISC-opmærksomheden døren for dybere empati og autentisk forbindelse, hvilket løfter alle sejl mod nye horisonter af succes og personlig opfyldelse.

Opnå vækst i dit team

Underforstået i DISC-modellens essens er en invitation til at udforske og uddybe forståelsen af din egen natur. Denne rejse er fundamentet for ægte personlig vækst.

Gennem en dybere selvforståelse, som vores rejse med DISC-profilen faciliterer, begynder vi at se verden igennem et klarere linse. Vi lærer at forstå de nuancerede aspekter af vores adfærd, hvilket afslører vores dybeste motivationer og frygt. Denne erkendelse bærer nøglen til at låse op for vores potentiale og navigere i livet med større graciøsitet og overblik.

Over tid ændrer vores selvbillede sig, som et resultat af den kontinuerlige selverkendelse. Vi bliver mere tilpasningsdygtige og får en styrket følelse af autonomi i vores beslutninger. Dette skaber grobund for at tage ejerskab over eget liv, at styre kursen med beslutsomhed og at se forhindringer som muligheder for vækst.

Ved at favne DISC som et redskab for selvindsigt, stiller vi skarpt på den menneskelige faktors betydning i vores succes. Vi lærer at balancere vores styrker med vores svagheder og at se mønstre som ledestjerner mod et mere opfyldt liv. At integrere denne forståelse i vores daglige adfærd er en vital del af at skabe harmoni i vores professionalitet såvel som i vores personlige liv.

Næste skridt efter din DISC-analyse

Efter afslutningen af en DISC-analyse står du ved en vejledende skillevej. Potentialet for personlig udvikling er enormt og inviterer til handling.

Med analyseresultatet i hånden er det tid til at planlægge strategiske skridt, der fremmer din vækst. Overvej hvordan din DISC-profil kan påvirke din interaktion med andre og karrieremæssige beslutninger.

Overgangen fra indsigt til praksis kræver selvledelse og målrettede tiltag. Identificér hvilke områder af dit liv der vil have størst gavn af justeringer baseret på din profil og sæt konkrete mål.

Vær forberedt på at indarbejde kontinuerlig refleksion som en del af din udviklingsproces. Dette sikrer at din selvforståelse forbliver dynamisk og relevant med tiden.

Absorber essensen af din DISC-profil og brug den som et kompas gennem livets kompleksitet. Opdagelsen er først begyndt.

Kontakt os

Vi sidder klar ved telefonen til sparring om dit næste teambuilding event og glæder os til at høre fra dig.

AWA henvender sig kun til virksomheder og organisationer, og arrangerer derfor ikke events og teambuilding for private.

DD slash MM slash YYYY
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.